2022 – 2023 DBHko IKASLEEN ONARPENA

 

ADMISIÓN ESO 2022 - 2023

 

Egutegia: eskabideak aurkeztea eta onartuak izateko epeak.

a) Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea: urtarrilaren 17tik 28ra bitartean.
b) Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: otsailaren 15etik martxoaren 7ra bitartean.
c) Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 8tik 15era bitartean.
d) Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: martxoaren 15era arte.
e) Eskabidean atzera egitea: martxoaren 15era arte.
f) Behin betiko zerrendak argitaratzea: martxoaren 22tik apirilaren 22ra bitartean.

Eskabidea honako bi moduetako batean izapidetu beharko da:
– On-line, Hezkuntza Sailak hartarako gaitutako aplikazio informatiko baten bitartez, urtarrilaren 28ko 24:00etara arte, «Ikasgunea» atarian (https://ikasgunea.euskadi.eus).
– Hautaturiko ikastetxeko idazkaritzan lehenik, zeinak aplikazio informatikoan eskatzaileak eskabidean emandako datuak sartzeko ardura izango baitu.

BHI Aniturriko Idazkaritzako ordutegia 8:00etatik 14:30era da.

Eskabidearekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da, nahitaez:
– Ikaslearen familia-liburuko fotokopia, edo jaiotza-ziurtagiria.
– Eskaera egiten duen pertsonari dagokion familia-liburuko fotokopia: aita, ama; edo ikaslearen legezko tutorea dela ziurtatzen duen agiria.

– Eskabidea egiten duen lagunaren NANaren edo AIZren fotokopia: aitarena edo amarena, edo legezko tutorearena.
– Familiaren bizilekuaren ziurtagiria (ikaslearena, aitarena, amarena, edo tutorearena), gehienez hiru hilabeteko antzinatasunekoa eta Udalak egindakoa.
– EAEtik kanpo eskolatutako ikasleen kasuan, egindako ikasketen ziurtagiria, argi eta garbi adieraziz zer maila egiten ari diren une horretan.

– Ikaslea familia-harreraren egotekotan, egoera hori egiaztatzen duen ziurtagiri ofiziala.
– Banandutako edo dibortziatutako familien kasuan, Hezkuntza Sailak ezarritako protokoloa betetzen dela egiaztatzen duen dokumentua (esate baterako, ezkontide ohiaren baimen-idazkia, eskaera bermatzen duen ebazpen judiziala edo behin-behineko neurria, etab.).

– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek, matrikulatzea eta eskolatzea ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuaren 7. artikuluan zehaztuta dagoena, egoera horren berri eman beharko diote ikastetxeari eskabidea aurkeztean, dagokien plaza eta behar dituzten laguntzak bideratzeko.

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek ez dute onartzeko eskaerarik aurkeztu behar Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. mailan sartzeko dagokion institutuan, baldin eta atxikitako institutua bakarra eta hizkuntza-eredua bera badira. Hala ere, horrek ez du esan nahi ezin denik onartzeko eskaerarik aurkeztu beste zentro edo hizkuntza-eredu batean.

Aginduaren testu osoa:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/01/2200046e.pdf

 

Calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión.

a) Entrega de solicitudes y documentación acreditativa: del 17 al 28 de enero.
b) Publicación del listado de solicitantes: del 15 de febrero al 7 de marzo.
c) Publicación de listas provisionales: del 8 al 15 de marzo.
d) Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 15 de marzo.
e) Desistimiento de la solicitud: hasta el 15 de marzo.
f) Publicación de las listas definitivas: del 22 de marzo al 22 de abril.

La tramitación de la solicitud podrá cursarse de una de estas dos formas:
– On-line, mediante la aplicación informática habilitada a tal efecto por el Departamento de Educación, hasta las 24:00 horas del 28 de enero, desde el portal «Ikasgunea» (https://ikasgunea.euskadi.eus)

– En la secretaría del centro elegido en primer lugar, que será la encargada de introducir en la aplicación informática los datos incluidos en la solicitud proporcionados por el o la solicitante.

El horario de atención al público de la secretaría de BHI Aniturri es de 8:00 a 14:30.

La documentación obligatoria que acompañará a la solicitud será la siguiente:
– Fotocopia de la hoja del libro de familia del alumno o alumna, o certificado de nacimiento.

– Fotocopia de la hoja del libro de familia correspondiente a la persona que cursa la solicitud: padre, madre; o documento acreditativo de que dicha persona es tutora o tutor legal de la alumna o alumno.

– Fotocopia del DNI o NIE de la madre, padre o persona tutora que realiza la solicitud.

– Certificación del domicilio familiar (del alumno o alumna, del padre, la madre o la persona tutora), expedido por el Ayuntamiento con una antigüedad máxima de tres meses.

– En el caso de alumnado escolarizado fuera de la CAPV, certificado de los estudios realizados, detallando claramente el nivel cursado en la actualidad.

– En caso de acogimiento familiar de la alumna o alumno, certificado oficial acreditativo de dicha situación.

– Documento acreditativo del cumplimiento del protocolo establecido por el Departamento de Educación en el caso de familias separadas o divorciadas (por ejemplo: escrito de autorización del ex cónyuge o de la ex cónyuge, resolución judicial o medida provisional que avale la solicitud, etc.).

– En caso de solicitud de admisión en un curso inferior por prematuridad extrema o gran prematuridad en las condiciones indicadas en la Instrucción novena, apartado 4, informe médico que avale tal petición.

- Asimismo, cuando se solicite puntuación de cualquier apartado del baremo se deberán aportarlos respectivos documentos acreditativos.

- El alumnado con necesidades educativas especiales, cuya matriculación y escolarización esté regulada en el artículo 7 del Decreto 118/1998, de 23 de junio, deberá poner esta circunstancia en conocimiento del centro al efectuar la solicitud a efectos de la correspondiente reserva de plazas y de los apoyos que pudieran precisar

No es necesario que el alumnado de 6.º curso de Educación Primaria perteneciente a centros públicos de Educación Infantil y Primaria presente solicitud de admisión en 1.º de Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto de Educación Secundaria que le corresponda por adscripción, siempre que el centro adscrito sea único y el modelo lingüístico sea el mismo. Ello, sin embargo, no impide que se pueda presentar libremente solicitud de admisión a otro centro o modelo diferente.

Texto completo de la Orden:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/01/2200046a.pdf

 

ARAIAKO eta LOPE DE LARREA ESKOLETAKO GURASOAK/ FAMILIAS DE LAS ESCUELAS DE ARAIA Y LOPE DE LARREA

 

2022 – 2023 DBHko AURREMATRIKULA

 

PREMATRÍCULA ESO 2022 - 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

EPEA: Urtarrilaren 17tik 28ra

PLAZO: Del 17 al 28 de enero

 

 

Hitzaldi Informatiboa: Urtarrilaren an, ean,

                                      Online

Charla Informativa:    el  de enero, a las ,

                                    Online